Blog

Hoe past u een SWOT-analyse toe?

Door Rene van Putten | 2020-02-25 19:33:00

In deze blog laten wij u zien hoe u voor uw organisatie een SWOT-analyse kunt opstellen. Voordat wij deze handvatten geven volgt eerst wat theoretische uitleg over wat nu precies een SWOT-analyse is.

Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse, ook wel SWOT-matrix genoemd, is een strategisch model waarmee de interne sterktes en zwaktes van een organisatie worden afgezet tegen de kansen en bedreigingen uit de markt. Het doel daarbij is om deze interne sterktes en zwaktes optimaal af te stemmen met de externe kansen en bedreigingen. Op basis van deze analyse kan vervolgens de juiste strategie van de organisatie worden bepaald door het opstellen van een strategisch plan. Visueel kan de SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) worden weergegeven zoals in onderstaand plaatje.

Door de verdeling van de analyse in de vier kwadranten ontstaat een duidelijk beeld van de organisatie en de omgeving waardoor een gerichte strategie opgesteld kan worden.

Interne en externe analyse van de organisatie

De interne analyse levert de sterke en zwakke punten van de organisatie zelf ten opzichte van concurrerende organisaties in de markt. Het geeft inzicht waar het onderscheidend vermogen van de organisatie uit bestaat. Een goede manier om de eigen organisatie te analyseren is aan de hand van het 7s model van McKinsey (http://7smodel.nl). Het model meet de kwaliteit van een organisatie aan de hand van zeven factoren: systeem, strategie, structuur (de zogenaamde ‘harde’ factoren) en shared values, stijl, skills en staff (de ‘zachte' factoren).

De externe analyse bestaat uit een marktanalyse waarin de kansen en bedreigingen uit de omgeving benoemd worden. Het doel van de externe analyse is inzicht krijgen in de markt waarin jouw organisatie zich beweegt. Een veelgebruikt model voor de externe analyse is het model van Porter (http://5krachtenmodel.nl/) . Dit model analyseert de volledige bedrijfstak waarin je organisatie zich bevindt aan de hand van de volgende vijf krachten:

De macht van leveranciers;

De macht van de markt;

De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn;

De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt;

De interne concurrentie op de markt.


De interne en externe analyse resulteert in een lijst van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die in het kwadrant kunnen worden ingevuld, de SWOT-analyse.

Er bestaan uiteraard meerdere manieren en modellen om een strategische analyse te maken. Belangrijk daarbij is dat het gebruikte model de organisatie en zijn omgeving vanuit verschillende perspectieven benadert, om een zo volledig mogelijke analyse te krijgen.

Opstellen van een SWOT-analyse

Een goede SWOT-analyse maakt u door het samenvoegen van de Balanced ScoreCard (BSC) en de SWOT-analyse. Deze methode wordt dan ook de BSC SWOT analyse genoemd. Het idee hierbij is dat de 4 kwadranten uit de SWOT-analyse gecombineerd worden met de 4 perspectieven uit het Balanced ScoreCard model.

In matrixvorm ziet dit model er als volgt uit:

Matrix SWOT-analyse

Matrix SWOT-analyse

Om de BSC SWOT-matrix te vullen kunnen een aantal ‘standaardvragen’ handig zijn. Hieronder geven wij u per perspectief 4 vragen die overeenkomen met de 4 kwadranten uit de SWOT-matrix. Het antwoord op deze vragen plaatst u in het corresponderende kwadrant van de matrix. De vragen zijn een voorbeeld en zijn dus niet uitputtend.

Financiële perspectief

Sterktes - Welke financiële middelen worden goed gemanaged?

Zwaktes - Welke problemen komen steeds naar voren in het accountantsrapport?

Kansen - Welke financiële voordelen heeft de organisatie ten opzichte van de concurrentie?

Bedreigingen - Welke mogelijkheden kunnen zich voordoen waardoor het kapitaal van de organisatie opdroogt?

Klant perspectief

Sterktes - Wat doet de organisatie goed in de ogen van onze klanten?

Zwaktes - Welke problemen komen steeds voor bij onze klanten?

Kansen - Welke marktontwikkeling op het gebied van de klant staat centraal de komende jaren?

Bedreigingen - Welke problemen van de klant kunnen we niet tijdig op inspelen als we nu niets doen?

Interne processen perspectief

Sterktes - Welk deel van de organisatie werkt het meest efficiënt?

Zwaktes - Welke interne processen moeten direct verbeterd worden?

Kansen - Welke procesverbeteringen kunnen worden doorgevoerd die direct voordeel opleveren ten opzichte van de concurrentie?

Bedreigingen - Welke efficiency voordelen heeft de concurrentie?

Leren & groeien perspectief

Sterktes - Wat maakt ons personeel beter dan dat van de concurrentie?

Zwaktes -Welke vaardigheden van ons personeel moeten verbeterd worden?

Kansen - Welke kennis en kunde is cruciaal de komende 10 jaar?

Bedreigingen - Welke acties van werknemers kunnen onze organisatie schaden?

De uitkomst van de analyse bepaalt de strategische keuze

Het stellen van bovenstaande vragen helpt organisaties bij het opstellen van een SWOT-analyse. De SWOT-analyse gecombineerd met de Balanced Scorecard vormt daarbij de eerste stap op weg naar een succesvolle strategie. De antwoorden op bovenstaande standaardvragen dienen verder onderzocht te worden en met elkaar te worden verbonden. Hierdoor krijgen ze betekenis waaruit verdere conclusies getrokken kunnen worden. Meer hierover in het artikel ‘Van SWOT naar strategie’.


Van SWOT naar strategie: hoe doe je dat?

In deze blog laten wij u zien hoe u na het opstellen van een SWOT-analyse de juiste strategie voor uw organisatie kunt bepalen.

Read article
Hoe maakt u een strategisch plan?

In deze blog leggen wij u uit waar een strategisch plan uit bestaat en hoe u deze opstelt. Een strategisch plan is onontbeerlijk voor het managen van een onderneming of organisatie.

Read article

Get to work on your organisation's future.Get to work with VisionEsta.

Try the free Starter version and fulfil your strategic plan with VisionEsta's management software.

loading...